Saturday, September 16, 2006

XXXVI: Taxation Without Representation

© Lani Kai
Lani Kai: today was payday
Lani Kai: and I was taxed another $132.89
Trypto: you're such a good citizen
Lani Kai: right
Lani Kai: but I'm not a citizen

No comments: