Friday, August 29, 2008

CCCLXXXV: In which there is Confusion

©Lani Kai
Trypto: I don't get it
Lani Kai: what don't you get
Trypto: it
Lani Kai: what is "it"?
Trypto: ti, backwards
Lani Kai: oh okay
Lani Kai: everything makes sense now

No comments: