Friday, April 24, 2009

CDXCVII: Quota

© Lani Kai

Lani Kai: I've fulfilled my quota as outlined in post CDXCIII
Lani Kai: WIN

No comments: