Monday, April 27, 2009

CDXCVIII: Bluelight Yokohama

© Lani Kai

Lani Kai: I have quite a few photos to process when I get home...
Lani Kai: yesterday I filled an 8GB card in Yokohama
Lani Kai: I still don't have any 5-star photos though...

No comments: